ANBI Status

‘De Stichting 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand is per 7 maart 2018 officieel door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.

Dit betekent dat een schenking aan de stichting voor de bepaling van het aftrekbare bedrag voor de inkomstenbelasting kan worden verhoogd met 25%, maar ten hoogste met 1.250 euro.  Bij eenmalige giften (dat wil zeggen andere dan periodieke giften) is aftrek alleen mogelijk als zij met schriftelijke bescheiden kunnen worden gestaafd en voor zover zij samen zowel 60 euro als 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven gaan, en vervolgens tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Bij periodieke giften (berustend op een bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren) gelden geen minimum- of maximumgrenzen aan de aftrek.

Vennootschapsbelastingplichtige bedrijven kunnen giften eveneens aftrekken.  De aftrek bedraagt dan ten hoogste 50% van de winst met een maximum van 100.000 euro. Omdat de Stichting 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand een culturele ANBI is, kan deze aftrek worden verhoogd met 50%, maar ten hoogste met 2.500 euro.’

RSIN nummer
858576077

Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden van de Stichting 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand worden uitsluitend onkostenvergoedingen verstrekt.

Beleidsplan
Open Beleidsplan 750 jaar Heerlijkheid